Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Holland
Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Holland

Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 20 maart 2020

Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Holland (hierna DOH) hecht zeer veel waarde aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. In deze verklaring proberen we zo duidelijk mogen te verwoorden waarvoor wij gegevens van u verzamelen. We leggen ook uit wat u kunt doen indien u een bezwaar wilt maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens.

DOH is een vennootschap die statutair gevestigd is in Houten, kantoorhoudende aan de Lupine-oord 44 te 3991 VJ in Houten en ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77109694.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het in contact treden met u en het aangaan van overeenkomsten hebben wij vaak gegevens van u nodig. Veel van de benodigde gegevens zijn te verkrijgen middels openbare registers. Regelmatig zullen wij ook een aantal gegevens en documenten bij u persoonlijk opvragen. Afhankelijk van de situatie zouden wij de onderstaande persoonsgegevens kunnen gebruiken en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer
 • Kopie identiteitsbewijs (voor legalisatie handtekening en bijlage UBO-verklaring)
 • Kopie overeenkomst/contract van de maatschap/VOF/CV (bijlage opstalakte)
 • Kopie van de statuten vennootschap (bijlage opstalakte)
 • Dossiernummer Kamer van Koophandel

Middels bovenstaande gegevens kunnen wij contact met u onderhouden, maar ook overeenkomsten opstellen. Daarnaast zijn deze gegevens van belang voor het kunnen afhandelen van betalingen. Indien u de gevraagde gegevens niet wenst te verstreken, zal dit kunnen betekenen dat wij geen overeenkomsten op kunnen stellen, dat wij daardoor ook geen overeenkomst met u aan kunnen gaan. Daarnaast kan het ook tot gevolg hebben dat wij niet over kunnen gaan tot het doen van een betaling.

Al uw gegevens zullen wij met de grootst mogelijke zorg verwerken en bewaren. Bij het opvragen van persoonlijke gegevens zullen u desgewenst aangeven waar wij deze gegevens voor nodig hebben.

2. Verstrekking aan derden

Door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons enkel aangewend voor de correspondentie en contact met u en voor het doel waarvoor u die gegevens aan ons verstrekt heeft. Ten behoeve van het uitvoeren van betalingen verstrekken wij uw gegevens aan banken en instanties betrokken bij de uitvoering van betalingsverkeer. In geen geval zullen wij in andere situaties dan hierboven beschreven uw gegevens doorspelen aan een derde partij, zonder dat daarvoor uw expliciete toestemming verkregen is.

Wij maken gebruik van systemen om gegevens op te slaan dan wel te verwerken.

3. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Als u echter de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met onsCop via de contactgegevens vermeld onder aan  deze verklaring.

4. De bewaartermijnen die wij hanteren

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

5. Intrekken van toestemming en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u vanuit de wet recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit kunt u kenbaar maken middels de contactgegevens welke zijn vermeld in deze verklaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U mag in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt ook een klacht over ons gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en zal dan ook van uw bezoek gegevens bewaren indien u, via uw browser, toestemming verleend heeft voor het gebruik van cookies. Een cookie is een willekeurig gegeneerde data-eenheid die gegevens over uw specifieke bezoek aan onze website opslaat op uw eigen apparaat. Zo herkennen wij u bij een volgend bezoek.

7. Wijzigen van deze privacyverklaring

DOH behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen, zonder dit aan te kondigen. Daarom raden wij u aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren op veranderingen. Indien de privacyverklaring is aangepast en u deze website blijft gebruiken, dan accepteert u de gewijzigde verklaring.

8. Contactgegevens

Indien u vragen dan wel opmerkingen heeft aangaande deze privacyverklaring of anderszins, dan kunt u ons altijd bereiken middels onderstaande contactgegevens:

Contactpersoon: Willie Ambergen

Telefoon: 06 53709357

Mail: willie@dohbv.nl

Post: Lupine-oord 44, 3991 VJ Houten