Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Holland
Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Holland

Gemeenten

GEMEENTEN

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te realiseren hebben ook de regionale en lokale overheden de taak om hun bijdrage aan de groei van de duurzame energievoorziening te leveren. De afgelopen jaren was er nog wel eens wat onduidelijkheid over de doelstellingen, de wettelijke kaders en de keuze van de locaties voor de bouw van windturbines en zonneparken, maar middels de Regionale Energiestrategieën (RES1.0) zijn hier voor de komende jaren duidelijke kaders gegeven.

DOH wil bij de aanleg van zonneweides niet alleen een betrouwbare partner zijn voor ontwikkelaars en landeigenaren, maar ook voor overheden. We ontwikkelen onze zonneweides in nauw overleg met gemeenten, hun inwoners en de direct omwonenden om tot de meest optimale oplossing te komen.

Specialisten en transparante processen

DOH kan de ontwikkeling van zonneweides volledig in eigen huis uitvoeren.
Wij verzorgen niet alleen de engineering en de financiering, maar ook de bouw en de exploitatie. Onze partners zijn financiële specialisten, planologen en technische experts, die een project van A tot Z mee begeleiden.

We werken bij de ontwikkeling van zonneweides met vaste processen, waardoor we de projecten snel en efficiënt kunnen opstarten en afhandelen vanaf het eerste verkennende locatie-onderzoeken de vergunningaanvraag tot en met bouw en onderhoud.

DOH heeft veel ervaring met de financiering en werkt met vaste partners. Dat garandeert een geleidelijke en veilige overname. Voor de bouw, installatie en onderhoud werken we graag met lokale partners zodat ook zij kunnen meeprofiteren van de zonneweide.

Ons proces

Onze planologische adviseurs zijn experts uit de ruimtelijke ordening sector die ruime ervaring hebben met alle omgevingsaspecten van zonneweides; van de initiële onderzoeksfasen tot compliance monitoring van operationele zonneweides. Het team doorloopt een uitgebreid beoordelingsproces voor elke potentiële locatie, waarbij we lokale kennis en ervaring van de gemeenschap combineren met de specialistische kennis van onze adviseurs. Dit alles komt samen in de Omgevingsvergunning en bijbehorende milieuonderzoeken.

Lokaal draagvlak

DOH vindt lokaal draagvlak bij de realisering van onze zonneweides erg belangrijk. Gedurende de hele levensduur van een zonneweide worden inwoners en omwonenden bij het proces betrokken. Wanneer een zonneweide wordt ontwikkeld luisteren we uiteraard naar de suggesties en wensen van alle belanghebbenden. We organiseren informatieavonden, waarbij we omwonenden over onze plannen informeren. We gaan waar mogelijk de dialoog aan om de verschillende meningen te horen en daarmee bij de ontwikkeling en vergunningaanvraag zo veel mogelijk rekening te houden. Ook na de aanleg van een zonneweide onderhouden we contact met plaatselijke belangengroepen omdat dit ons helpt om bestaande en nieuwe locaties te verbeteren en ontwikkelen.

Lokale participatie

Omdat we vinden dat de lokale gemeenschap ook moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van een zonneweide bieden we mogelijkheden voor lokale participatie in projecten. Dat kan bijvoorbeeld door het uitgeven van obligaties of door het ondersteunen van een duurzaamheidsfonds, waarmee duurzame initiatieven in de lokale gemeenschap ondersteund kunnen worden. Er bestaan verschillende mogelijkheden om lokale, financiële participatie in te vullen. Ze hangen echter af van meerdere factoren zoals bijvoorbeeld de grootte van de zonneweide, de soort locatie of het aantal omwonenden. DOH adviseert lokale overheden graag over de opties.

Landschappelijke inpassing

Een van onze speerpunten is een goede landschappelijke inpassing van de zonneweide. Daardoor is niet alleen het effect van een zonneweide op de omgeving minimaal, maar kan de ecologische waarde vaak zelfs nog worden vergroot. De aanleg van onze zonneweide begint met een verkenning van het landschap, bodem- en milieuonderzoek om inzicht te krijgen geven in de mogelijkheden voor een verantwoorde aanleg en inrichting van de zonneweide. In Nederland is de aanleg van een zonnepark echter vaak niet zonder landschappelijke en ecologische gevolgen. Zorgvuldige ecologische analyse en afweging komt dus bij de landschappelijke inpassing van een zonnepark kijken. Naast uitvoering van een ecologische beoordeling volgt bij voorkeur ook de opstelling van een beheerplan met monitoringplan. Dit dient er uiteindelijk voor te zorgen dat met de aanleg van een zonnepark aan ecologische waarden (bodem en flora & fauna) wordt gewonnen en er een acceptabele trade-off ontstaat met het primair reduceren van CO2-emissie.

Tijdens de bouw proberen we de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken en na de bouw wordt de omgeving zoveel mogelijk in de oude staat hersteld. Om het terrein wordt de beplanting aangepast aan de bestaande omgeving, waardoor de zonneweide beter in de omgeving en het landschap opgaat.

Gedragscode Zon op Land

Holland Solar, de brancheorganisatie voor de zonne-energiewereld, heeft samen met een aantal milieuorganisaties een gedragscode ontwikkelt https://hollandsolar.nl/gedragscodezonopland. Dit om te waarborgen dat zonneparken verantwoord gebouwd gaan worden, met respect voor het landschap en de natuur. DOH wil met alle zonneparken steeds voldoen aan de afspraken die in deze gedragscode zijn gemaakt.